EsDiari.com

Maó prioritza l’atenció social en els Pressupostos de 2018

L’Ajuntament de Maó prioritzarà l’atenció social, la reactivació econòmica i les inversions derivades del model de ciutat, en el pressupost del 2018, tal com ja va fer en els dos pressupostos anteriors. D’aquesta manera, l’actual equip de govern es referma en els objectius assumits en l’inici del mandat per a la present legislatura.

Els pressupostos per al 2018 tenen una clara voluntat expansiva, assolint un volum de despesa de 36 milions d’euros, i consolidant el paper de l’Ajuntament com a agent econòmic actiu en la recuperació econòmica al municipi.

Els comptes per a l’any vinent presenten una marcada vocació inversora, especialment pel que fa a projectes de caràcter social, com infraestructures educatives, assistencials i d’habitatge, així com de millora de la gestió i qualitat de l’aigua. A més, cal destacar que l’augment de la despesa va acompanyat del manteniment sota control del nivell d’endeutament del consistori, que continuarà
per davall del 25%.

Així mateix, l’equip de govern i, per tant, els departaments de l’Ajuntament, continuen fent feina per aconseguir el compromís ferm de les altres administracions pel que fa a nombroses inversions, com els casos de l’ascensor del parc Rochina, la planta desnitrificadora, l’Escola d’Adults, el Poliesportiu Municipal, l’IES Joan Ramis i Ramis, l’antic hospital Verge del Toro, la Sala Augusta, la nova residència per a gent gran del quarter de Santiago, els nous habitatges socials de l’IBAVI, o el manteniment i ampliació dels diferents convenis, programes i aportacions en els camps de l’assistència social, educativa, comunitària i de reinserció laboral.

El pressupost per al 2018 s’ha d’emmarcar en el context d’una certa recuperació econòmica, però també en la constatació que els nivells d’igualtat per rendes encara són lluny dels nivells anteriors a la crisi, i que la millora dels indicadors macroeconòmics segueix sense traslladar-se a l’economia de les famílies.

Reactivació econòmica, model de ciutat i atenció social

D’aquesta manera, els comptes de l’Ajuntament per a l’any 2018 tornen a destinar el principal volum de despesa a les partides socials i a les vinculades a les mesures de reactivació econòmica.

Les mesures de reactivació econòmica s’encaminaran a afavorir la dinamització de l’activitat econòmica lligada a la rehabilitació, recuperació d’infraestructures en desús i al teixit comercial de la ciutat, assegurar els serveis públics i donar suport a la creació de llocs de treball mitjançant inversió pública, tant amb inversions pròpies com acordades amb les altres administracions.

Per altra banda, l’Ajuntament realitzarà una política activa en l’àmbit de l’atenció social, amb projectes de formació i d’inserció laboral concertats amb altres institucions públiques, contractant joves i majors de 45 anys a través dels programes del SOIB i amb accions pròpies mitjançant programes d’ajudes per urgència social i projectes educatius i de foment de la cohesió.

Previsió d’un volum d’ingressos de 36,65 milions d’euros

Per a l’any vinent, el consistori preveu un volum d’ingressos de 36.651.900 euros, que representa un augment del 2,4% respecte a la xifra del 2017.

Pel que fa a l’estat d’ingressos, no hi ha canvis en les ordenances fiscals, que es mantenen idèntiques a l’any passat.

Cal destacar que el concepte més important, l’Impost sobre béns immobles (IBI), no presenta cap variació del tipus impositiu de cara al 2018 i, per tant, no hi haurà canvis en el rebut dels contribuents, situant-se aquest en el nivell dels anys 2008, 2009 o 2010.

En canvi es preveu un augment de la recaptació, a causa de les regularitzacions d’obligat compliment procedents de l’aplicació de la normativa estatal. Aquestes regularitzacions són conseqüència, principalment, d’alteracions no declarades per obra nova, reformes o rehabilitacions, que han estat revisades i notificades per part de l’Oficina del Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda, i que en molts casos tenen una antiguitat superior als quatre anys que, com a molt, es liquidaran.

Alhora, es preveu una reducció d’ingressos en el cas de l’Impost per increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, les conegudes plusvàlues, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga a l’Estat a modificacions substancials de la normativa aplicable, la qual afecta transmissions posteriors al 15 de juny de 2017.

En aquest sentit, mentre el legislador estatal no procedeixi a les modificacions normatives que ordena l’esmentada sentència, tal com es va anunciar a l’estiu fruit de l’acord adoptat en Junta de Portaveus, l’Ajuntament procedirà, prèvia sol·licitud de les persones afectades, a ajornar l’emissió de les liquidacions fins que es resolgui aquesta situació d’incertesa jurídica, en tots aquells casos en què el valor de transmissió sigui inferior al valor d’adquisició de l’immoble concret de què es tracti.

Pel que fa a la resta de conceptes d’ingrés (Impost sobre vehicle, IAE o ICIO), no hi ha hagut canvis en les ordenances municipals, per tant les estimacions per a l’exercici 2017 es realitzen en funció dels drets liquidats els darrers anys i amb la previsió d’una millora de la situació econòmica global.

Previsió d’un volum de despesa de 36,03 milions d’euros

L’Ajuntament estableix una previsió de despesa de 36,03 milions d’euros, un 4,46% superior a la de l’any passat, situant la diferència comptable entre ingressos i despeses en 617.000 euros.

Aquesta diferència és deguda a l’obligació de complir la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la coneguda com llei Montoro, que obliga a encarar pràcticament tota la despesa amb els recursos ordinaris, imposant un sostre de despesa i alentint el creixement econòmic general, ja que obvia la situació concreta de cada consistori.

Aquestes fortes restriccions imposades pel Govern de l’Estat, en el cas de l’Ajuntament de Maó, que es troba en una situació econòmicament sanejada i que ara mateix té un percentatge d’endeutament per davall del 25%, molt allunyat del límit legal del 110%, resulten desencoratjadores i injustes.

Així i tot, preveiem que les despeses per a l’any 2018 ens permetran, i així ho prioritzem, mantenir els objectius marcats de reactivació econòmica i d’atenció social.

Per altra banda, l’equip de govern té previst un seguit de projectes i actuacions en matèria d’inversions que no s’han pogut incloure en el present pressupost, a causa de les limitacions que fixa la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que estaran a l’espera de les inversions financerament sostenibles que es puguin dur a terme dins el 2018 amb el romanent de què es pugui disposar.

Recordem que durant l’any passat es varen incorporar al pressupost 2,88 milions d’euros més a inversions en aquest concepte que no s’havien pogut incloure en el pressupost inicial.

Distribució de la despesa

Del volum de despesa total, 14.581.923 (40,5%) es destinaran a partides d’inversions, de despesa corrent, promoció econòmica i programes ocupacionals; 10.861.759 (30,1%) a partides destinades a serveis a les persones, ajuts socials, educació, cultura i esports; 6.841.463 (19%) a administració i atenció al ciutadà; i 3.746.967 (10,4%) a seguretat ciutadana i mobilitat (Policia Local).

Pel que fa a la distribució de la despesa segons òrgans, 10.605.156 (29,4%) corresponen a recursos i sostenibilitat; 2.866.805 (8%) a urbanisme, obra pública i mobilitat; 461.503 (1,3%) a medi ambient; 2.840.377 (7,9%) a gabinet d’alcaldia, serveis jurídics i administratius i recursos humans; 4.001.086 (11,1%) a hisenda i economia; 3.746.967 (10,4%) a Policia Local; 648.459 (1,8%) a promoció econòmica; 8.143.387 (22,6%) a servei a les persones i educació; i 2.718.372 (7,5%) a cultura i esports.

Principals partides de caràcter econòmic

Les partides de caràcter marcadament econòmic, tant d’inversions com de despesa corrent, suposen 14,58 milions d’euros, el 40,5% del pressupost, i inclouen les inversions en infraestructures i equipaments, els programes de promoció econòmica, els programes ocupacionals i de formació, les despeses de millora i manteniment d’edificis, parcs i jardins, etc.

Algunes de les línies d’actuació destacades són:

Principals partides de caràcter social

Les partides de caràcter marcadament social, tant d’inversions com de despesa corrent, suposen un total de 10,86 milions d’euros, el 30,1% del pressupost, i inclouen les partides destinades a serveis a les persones, educació, cultura i esports. Algunes de les línies d’actuació més destacades són:

Altres partides destacades

La resta de partides, que suposen el 29,39% del pressupost municipal, destinen 3,7 milions (10,40%) a seguretat ciutadana (Policia Local) i mobilitat, i 6,8 milions (18,99%) a administració i atenció al ciutadà. Cal destacar algunes partides amb una marcada particularitat, com són les següents:

Endeutament

Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, aquest es continua mantenint a nivells molt baixos, amb un endeutament màxim previst d’uns 7,8 milions d’euros a finals del 2018, que representa un percentatge del 23,74% en relació als ingressos corrents, molt allunyat del límit màxim legal del 110%.